سیستم جامع درمانگاهی
Selection
   اطلاعات پایه
        1- کدهاي عمومی
        2- گردش کارها
        3- تعرفه ها
        4- کاربران
        5- گروههای نقش
        6- گروههای کاربران
        7- چکهای صادره
        8- واحدهای اجرایی
        9- حضور کاربران
   مدیریت درمانگاه
   اطلاعات متفرقه
   حسابداری
   گزارشات مالی
با کلیک کردن ماشین حساب خواهی داشت


  کدراهگبری نوبت دهی  
 
شماره درخواست پذیرش تاریخ نوبت روز نوبت
 
 
نام پزشک شماره نوبت ساعت
 
 
  کد کاربری و رمز عبور  
 
شماره پرونده و یا کد کاربری کد ملی و یا رمز عبور
 
 
نام نام حانوادگی
 
 
5 4 3 2 1 0
11 10 9 8 7 6
17 16 15 14 13 12
بعدی بازگشت قبلی
با کلیک کردن پنچره بسته میشود